Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €876,3 εκατ. (2,9% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €676,3 εκατ. (2,4% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.306,8 εκατ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €12.763,2 εκατ. σε σύγκριση με €11.456,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €353,6 εκατ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €4.387,2 εκατ. σε σύγκριση με €4.033,6 εκατ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €228,2 εκατ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €2.933,9 εκατ. σε σύγκριση με €2.705,7 εκατ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €333,2 εκατ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €3.257,4 εκατ. σε σύγκριση με €2.924,1 εκατ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €451,7 εκατ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €3.573,7 εκατ. σε σύγκριση με €3.122,0 εκατ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €42,9 εκατ. (+16,8%) και ανήλθαν στα €297,7 εκατ. σε σύγκριση με €254,8 εκατ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €11,1 εκατ. (+1,4%) και ανήλθαν στα €817,1 εκατ. σε σύγκριση με €806,0 εκατ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €17,7 εκατ. (+15,5%) και ανήλθαν στα €131,8 εκατ. σε σύγκριση με €114,1 εκατ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €96,6 εκατ. (+47,9%) και ανήλθαν στα €298,3 εκατ. σε σύγκριση με €201,7 εκατ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.106,8 εκατ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €11.886,9 εκατ. σε σύγκριση με €10.780,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €320,9 εκατ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €4.532,6 εκατ. σε σύγκριση με €4.211,7 εκατ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €404,4 εκατ. (+12,7%) και ανήλθαν στα €3.583,6 εκατ. σε σύγκριση με €3.179,2 εκατ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €24,2 εκατ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €163,6 εκατ. σε σύγκριση με €139,4 εκατ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €95,7 εκατ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €744,8 εκατ. σε σύγκριση με €649,1 εκατ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €29,3 εκατ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €439,0 εκατ. σε σύγκριση με   €409,7 εκατ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €265,9 εκατ. (+28,0%) και ανήλθε στα €1.216,4 εκατ. σε σύγκριση με €950,5 εκατ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €294,9 εκατ. (+41,3%) και ανήλθαν στα €1.008,2 εκατ. σε σύγκριση με €713,3 εκατ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €29,0 εκατ. (-12,2%) και περιορίστηκαν στα €208,2 εκατ. σε σύγκριση με €237,2 εκατ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €33,6 εκατ. (-2,7%) και περιορίστηκε στα €1.206,9 εκατ. σε σύγκριση με €1.240,5 εκατ. το 2022.