Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή με κεντρικό θέμα «Έλεγχος Δημοσίων Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού».
Μεταξύ άλλων, μέσα στην πολυσέλιδη έκθεση, σημειώνει αλόγιστη και άσκοπη σπατάλη για τη συντήρηση του Τσιρείου Σταδίου, σοβαρά θέματα που αφορούν την ανέγερση του νέου γηπέδου Λεμεσού και τις διαδικασίες που ακολούθησε ο ΚΟΑ, καθώς και ζητήματα που αφορούν το «Στέλιος Κυριακίδης», το Μακάρειο στάδιο και το Σπύρος Κυπριανού.
Αναλυτικά τα συμπεράσματα, όπως επισημαίνονται:
α. Παρατηρήσαμε αδυναμίες εκ μέρους του Οργανισμού στην επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμών, στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας του, στον καθορισμό της συμβατικής χρονικής διάρκειας του και στην ετοιμασία των εγγράφων προκήρυξής του. Η Υπηρεσία μας, θεωρεί, ότι δεν γίνονται εκ μέρους του ΚΟΑ όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι των όρων των διαγωνισμών πριν την προκήρυξή τους, στη βάση των προνοιών των σχετικών εγκυκλίων και κανονισμών/νομοθεσιών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αχρείαστες καθυστερήσεις και προβλήματα στην προκήρυξη ή/και την επαναπροκήρυξή τους.
β. Το Έργο του νέου Γηπέδου στην Λεμεσό υλοποιείτο αρχικά από τον ΚΟΑ, ο οποίος όμως επειδή δεν διέθετε επαρκή εμπειρία σε τέτοιου μεγέθους και είδους σύμβαση δημόσιου έργου, δεν θα έπρεπε να το αναλάβει εξ αρχής. Ταυτόχρονα το Έργο προκηρύχθηκε στη βάση μελέτης που είχε ετοιμαστεί από τον ΣΜ που είχε συμβληθεί με τα τρία Σωματεία της Λεμεσού και όχι με τον ΚΟΑ, η οποία δεν έτυχε της έγκρισης ούτε των Σωματείων ούτε του ΚΟΑ και η οποία από την πρώτη στιγμή αποδείχθηκε ανεπαρκής, ελλιπής και προβληματική. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που ως εκ των πιο πάνω προέκυψαν στην κατασκευή του Έργου, στη βάση και των εισηγήσεων της Υπηρεσίας μας, λήφθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια Όργανα, και το ΤΔΕ ανέλαβε ως αντιπρόσωπος του ΚΟΑ για το Έργο, με αποτέλεσμα τελικά αυτό να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου του 2022. Εξαιτίας της επτάμηνης αναστολής των εργασιών, δεν αποφεύχθηκαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις. Εξ υπαρχής η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης του Έργου ήταν ανεπαρκής, ενώ εάν ο Οργανισμός εισάκουε την παρατήρησή μας για τον καθορισμό χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών, θα αποφεύγονταν σημαντικές καθυστερήσεις και απαιτήσεις του Αναδόχου, οι οποίες επιβάρυναν σημαντικά το Έργο.
Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης/συντήρησης/εκμετάλλευσης του γηπέδου, η απευθείας ανάθεση και υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΚΟΑ και των τριών Σωματείων της Λεμεσού, αντί η προκήρυξη σχετικού ανοικτού διαγωνισμού, αφενός, δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διάκρισης που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, και αφετέρου, δεν έχει διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ο ΚΟΑ υπέγραψε σύμβαση με τα τρία Σωματεία προτου ληφθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση που από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφανεί η ύπαρξη παρανομίας, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει αναζήτηση λογοδοσίας.
γ. Έχει υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση από ιδιώτη επενδυτή για το Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο, για την οποία ο Οργανισμός αναμένει την επίσημη θέση του ΥΠΑΝ, ενώ φαίνεται ότι θα ζητηθεί και γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι νομότυπες και να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Αναμένουμε από τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την Υπηρεσία μας για το εν λόγω θέμα.
δ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί, ότι δεν έχουν γίνει όλες οι δέουσες ενέργειες από τον ΚΟΑ αναφορικά με τη μελέτη βιωσιμότητας του Έργου, σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής και χρήσης του Τσιρείου Σταδίου. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την προσπάθεια αναβάθμισης και συντήρησης όλων των κερκίδων και ολόκληρου του μεταλλικού στεγάστρου του Σταδίου καθώς αυτό – κατά την άποψή μας – συνιστά άσκοπη και αλόγιστη σπατάλη δημόσιων πόρων, ενδεχομένως για να υπάρχει ως δεύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου τη στιγμή που ανεγείρεται το νέο Γήπεδο Λεμεσού με σημαντικό κόστος για το δημόσιο.
ε. Παρατηρήσαμε μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, των εγκυκλίων και των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ που διέπουν τους διαγωνισμούς/συμβάσεις που προκηρύσσει ο ΚΟΑ, με αποτέλεσμα, αφενός, να αναλώνεται χρόνος για την έκδοση διευκρινιστικών σημειωμάτων και να δημιουργείται ανάγκη παραχώρησης παράτασης χρόνου στην υποβολή των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ΟΦ, και αφετέρου να ελλοχεύουν κίνδυνοι προσφυγής ΟΦ στην ΑΑΠ, προκαλώντας προβλήματα και καθυστερήσεις στην κατακύρωση των διαγωνισμών και την εκτέλεση των Έργων.
Επιπρόσθετα, λόγω της μη συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις εν λόγω πρόνοιες, παρατηρήσαμε αδυναμίες ως προς τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των εν λόγω διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την ακύρωσή τους λόγω εξωπραγματικής προσφερόμενης τιμής και την πρόκληση μεγάλης καθυστέρησης στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων.
στ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, στην περίπτωση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, ο Οργανισμός δεν έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει με διαφάνεια τις αρχές που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, τη μεθοδολογία και τα έγγραφα του διαγωνισμού, αφού κωλυσιεργεί στην ετοιμασία των εγγράφων και την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, δημιουργώντας ερωτηματικά ως προς το κατά πόσο με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάθεση της εργασίας στον Σύμβουλο/Μελετητή του έργου ανέγερσης της εν λόγω Αίθουσας, πρακτική που δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας, τόσο για λόγους αρχής, όσο και ουσίας.
ζ. Η Υπηρεσία μας, θεωρεί, ότι εκ του αποτελέσματος δεν φαίνεται να είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι των όρων του διαγωνισμού από τον ΚΟΑ πριν την αρχική δημοσίευση/προκήρυξή του διαγωνισμού για τη συντήρηση των χορτοταπήτων στο κυρίως γήπεδο του Μακάρειου Σταδίου και των 3 βοηθητικών του γηπέδων.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, την υποβολή καταγγελιών και προσφυγή στην ΑΑΠ από κάποιους προσφοροδότες και συνεπώς την πρόκληση καθυστέρησης στη σύναψη της σύμβασης».αρη