Καιρός είναι. Να ακούσουν και τα ευχάριστα νέα οι Ανορθωσιάτες. Αυτό θα γίνει λίαν συντόμως.