Σειρά παραβιάσεων και παραλήψεων, καταγράφονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την Αστυνομία, στην οποία από την μια δείχνει διαγραφές εξωδίκων, χωρίς να δίνονται στοιχεία για διερεύνηση, ενώ από την άλλη, στήνει στον τοίχο τον Αρχηγό της Δύναμης, σε σχέση με την άρνηση του να παραχωρήσει στοιχεία για την παραχώρηση οπλισμού σε ιδιώτες, επικαλούμενος λόγους δημόσιους συμφέροντος.

Δείτε πιο κάτω όσα καταγράφει η έκθεση του Ελεγκτή για εξώδικα και οπλισμό

Εξώδικα πρόστιμα και ανεκτέλεστα εντάλματα

-Ζητήσαμε κατάλογο των εξώδικων προστίμων που δεν έχουν εισπραχθεί εντός προθεσμίας και τα οποία προωθήθηκαν για λήψη δικαστικών μέτρων, αλλά στη συνέχεια η υπόθεση αποσύρθηκε χωρίς να εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό. Η Αστυνομία μας παρείχε μερική πληροφόρηση ωστόσο, κατά παράβαση του Συντάγματος,, για τα πρόσωπα που απαλλάχθηκαν της υποχρέωσης εξόφλησης του εξωδίκου, αρνήθηκε να μας δώσει ονομαστικές πληροφορίες και στοιχεία για την αξία των εξωδίκων ανά κατηγορία ταξινόμησης, για το αδίκημα που αφορά το κάθε εξώδικο. Ως αποτέλεσμα, δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια του ελέγχου μας στον τομέα αυτό.

-Πολλές εξώδικες κλήσεις εκδίδονται λανθασμένα, λόγω τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη για την εκ των υστέρων ακύρωσή τους.

Μεγάλος αριθμός εξωδίκων παραμένει απλήρωτος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να προωθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για προσαγωγή των οφειλετών στο δικαστήριο. Πολλά από αυτά αφορούν σε εξώδικα που εκδόθηκαν από το νέο σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Το 35% των εξωδίκων που εκδόθηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τους παραβάτες. Από το πιο πάνω ποσοστό, περισσότερα από τα μισά έχουν εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.

-Για ορισμένους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκκρεμεί η παραλαβή μεγάλου αριθμού εξωδίκων, με αποτέλεσμα να μην τους έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενοι βαθμοί ποινής, που σωρευτικά θα είχαν ως συνέπεια τη στέρηση της άδειας οδήγησής τους.

-Σε διάστημα 13 μηνών, καταγράφηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, συνολικά 164 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από αστυνομικά οχήματα. Το 93% των περιπτώσεων κρίθηκαν ως δικαιολογημένες από το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου, χωρίς ωστόσο να επισυνάπτεται πάντοτε η αναγκαία τεκμηρίωση για τη μη δίωξη των εμπλεκόμενων μελών. Για τις περιπτώσεις όπου αποφασίστηκε η ποινική δίωξη μελών της Δύναμης (7%), δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής κανένα εξώδικο χρηματικό πρόστιμο.

-Μετά τους διαχειριστικούς ελέγχους της Υπηρεσίας μας το 2017 και το 2021, παρουσιάζεται σχετική σταθεροποίηση στον αριθμό των ανεκτέλεστων ενταλμάτων και μικρή μείωση στην αξίας τους, ωστόσο τόσο ο αριθμός τους, όσο και η αξία τους παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οπλισμός και πυρομαχικά

Ζητήσαμε από την Αστυνομία όπως μας κοινοποιήσει όλες τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (μαζί με τις αντίστοιχες Προτάσεις), στη βάση των οποίων διενεργήθηκαν χορηγήσεις σε ιδιώτες, υπηρεσιακού οπλισμού, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δημοκρατίας. Η Αστυνομία, κατά παράβαση του Συντάγματος, επικαλέστηκε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και αρνήθηκε να μας τις παραχωρήσει, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό, τη διενέργεια του ελέγχου μας στον τομέα αυτό. Στη συνέχεια αποταθήκαμε στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δεν απάντησε στην επιστολή μας.

-Διαπιστώσαμε ότι ο έλεγχος/καταμέτρηση του οπλισμού και πυρομαχικών που φυλάσσονται εντός τριών αποθηκών οπλισμού πυρομαχικών που ελέγξαμε, διενεργείται κάθε εξάμηνο, ενώ με βάση οδηγίες της Ηγεσίας της Δύναμης θα πρέπει να διενεργείται κάθε δύο μήνες. Επίσης, για τις δύο από τις τρεις, δεν ετοιμάστηκε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό παράδοσης/παραλαβής κατά την αλλαγή του αποθηκάριου.

-Σε συγκεκριμένη αποθήκη οπλισμού/πυρομαχικών, καταμετρήθηκαν από τον αποθηκάριο συνολικά 112 πιστόλια συγκεκριμένου τύπου, ενώ η συνολική ποσότητά τους σύμφωνα με τα διατακτικά εκδόσεων, ανέρχεται στα 114. Το εν λόγω έλλειμμα δεν διερευνήθηκε από τους Υπευθύνους κατά τον ουσιώδη χρόνο, αλλά εντοπίσθηκε για πρώτη φορά κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας. Σημειώνεται ότι αυτό οφειλόταν σε αριθμό διαχειριστικών σφαλμάτων και όχι στην απώλεια οπλισμού.

-Καμία από τις τρεις αποθήκες οπλισμού/πυρομαχικών δεν διαθέτει διπλό σύστημα ασφαλείας με κλειδαριές, όπου το ένα κλειδί τηρείται από τον αποθηκάριο και το δεύτερο από τον Διευθυντή/Διοικητή του αντίστοιχου Τμήματος της Αστυνομίας. Σε μία από αυτές εντοπίσαμε επιπρόσθετες αδυναμίες/ελλείψεις στα τηρούμενα μέτρα ασφάλειας.

-Για καμία από τις υπό αναφορά αποθήκες, δεν εντοπίσαμε την έκδοση σχετικών διαταγών από τους οικείους Διευθυντές/Διοικητές, που να δίνουν σαφείς οδηγίες για την ασφαλή αποθήκευση του οπλισμού/πυρομαχικών, καθώς επίσης για τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν από το προσωπικό σε περίπτωση συναγερμού, λόγω έκτακτης ανάγκης.

Στο παρελθόν είχαν απολεσθεί ή κλαπεί από μέλη της Αστυνομίας, συνολικά 13 υπηρεσιακά πιστόλια, σε παγκύπρια κλίμακα. Το ένα από αυτά ανευρέθηκε, αφότου χρησιμοποιήθηκε για διάπραξη ποινικού αδικήματος στην Επαρχία Λάρνακας.

-Σε απόσταση δέκα μέτρων από αποθήκη πυρομαχικών/εκρηκτικών, υπάρχουν εννέα εμπορευματοκιβώτια και τέσσερα κουβούκλια, που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι από διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας. Ο Υπεύθυνος του Κλάδου Πυροτεχνουργών δεν ήταν ενήμερος για το ακριβές περιεχόμενό τους και δεν ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία αξιολόγησης από μέρους του, της καταλληλόλητας των υλικών που πρόκειται να αποθηκευτούν.

-Σε απόσταση 12 μέτρων από την πιο πάνω αποθήκη υπάρχει υπέργεια αποθήκη (ντεπόζιτο) πετρελαιοειδών χωρητικότητας δύο τόνων, η οποία συνορεύει με εύφλεκτα υλικά χωρίς την ύπαρξη πυροσβεστικού σημείου.

-Ποσότητα πυρομαχικών που κρίθηκε ακατάλληλη για χρήση και αποθήκευση, στη βάση φυσικοχημικών εξετάσεων, παραμένει εντός της αποθήκης οπλισμού/πυρομαχικών, αντί να προωθηθεί άμεσα προς καταστροφή και χωρίς να ληφθούν οι επιβαλλόμενες ασφαλιστικές δικλείδες για αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος.

Η Αστυνομία τοποθέτησε προσωρινά, εντός αποθήκης οπλισμού/πυρομαχικών, μηχανοκίνητο όχημα φορτωμένο με 303.000 κροτίδες που είχαν κατασχεθεί, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες/οδηγίες ασφάλειας των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών.

Εντοπίσαμε επτά μέλη της Δύναμης που κατέχουν όπλο σε 24ώρη βάση, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν το αναγκαίο πιστοποιητικό ικανότητας. Για τρία από αυτά, η εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων συνεπάγεται τη συνεχή κατοχή/χρήση αυτόματου τυφεκίου. Επίσης, από 76 μέλη της Αστυνομίας που κλήθηκαν να προσέλθουν στην εκπαίδευση και εξέτασή τους στις βολές, τα 14 από αυτά (ποσοστό 18%) δεν παρουσιάστηκαν.

-Βάσει της Αστυνομικής Διάταξης (Α.Δ.) 5/26, τα μέλη που κατέχουν επί 24ώρης βάσης, υπηρεσιακό όπλο και πυρομαχικά, σε περίπτωση που αναχωρούν με άδεια απουσίας στο εξωτερικό, ή βρίσκονται με άδεια ασθενείας πέραν των 15 ημερών, οφείλουν να τα παραδίδουν για φύλαξη στον Αποθηκάριο του Τμήματός τους. Διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται το αντίστοιχο βιβλίο προσωρινής φύλαξης οπλισμού.

Υπηρεσιακά οχήματα

Κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (ΚΔΠ 504/2014), χρησιμοποιούνται υπηρεσιακά οχήματα για τις μετακινήσεις των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την Υπηρεσία μας είναι σαφές ότι, οι όποιοι λόγοι ασφάλειας προβάλλονται, δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να διακινούνται ιδιώτες με έξοδα του κράτους. Υποδείξαμε ότι, κατά την άποψή μας, η μεταφορά των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας με υπηρεσιακό αυτοκίνητο είναι παράνομη και συνιστά κατάχρηση εξουσίας.

Από σύνολο 455 τροχαίων συγκρούσεων στις οποίες ενεπλάκησαν αστυνομικά οχήματα κατά την περίοδο 2015 – 2022, οι 231 προκλήθηκαν με ευθύνη των μελών της Αστυνομίας. Σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα δεν προωθήθηκαν διαδικασίες για καταλογισμό της ευθύνης του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που προξένησαν, καθότι τους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «Συνήθεις τροχαίες συγκρούσεις».

-Από δείγμα έντεκα υπηρεσιακών οχημάτων/δίκυκλων που επιλέξαμε για έλεγχο, εντοπίσαμε τρία οχήματα για τα οποία δεν τηρούνταν τα απαιτούμενα διατακτικά καυσίμων (αποδείξεις πρατηρίων καυσίμων).

-Κατά το 2022 διατέθηκαν, σε 12 συνεργεία επιδιόρθωσης αμαξωμάτων οχημάτων, της επαρχίας Λευκωσίας, συνολικά €127.730, επιπλέον ο Φ.Π.Α, με απευθείας ανάθεση χωρίς τη διενέργεια του απαιτούμενου δημόσιου διαγωνισμού και χωρίς τη σύναψη οποιασδήποτε γραπτής συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους.

-Τα μέλη της Αστυνομίας δεν γνωρίζουν ή/και δεν είναι επαρκώς καταρτισμένα ως προς όλες τις δυνατότητες του συστήματος Διαχείρισης Στόλου (Σ.Δ.Σ.).