Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποκάλυψε ότι, πέντε από τα 19 ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρίες που οφείλουν συνολικά στο κράτος €32,2 εκατ. σε φόρους και κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν κατέβαλαν καμία δόση για αποπληρωμή των οφειλών τους από τον Μάιο του 2023 που εγκρίθηκε το νέο Σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών.

Ούτε με τις πρόνοιες του νέου Σχεδίου αποπληρωμής των οφειλών τους προς το κράτος συμμορφώνονται ποδοσφαιρικά σωματεία/ εταιρείες που αγωνίζονται στην Α’ και Β’ Κατηγορία. Εκτός του ότι δεν καταβάλλονται οι συμφωνημένες μηνιαίες δόσεις προς το κράτος, ποδοσφαιρικά σωματεία/ εταιρείες δημιούργησαν και επιπρόσθετες οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε έκθεση της για το Υπουργείο Οικονομικών που κυκλοφόρησε πριν από λίγο, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει τις σοβαρές της ανησυχίες ως προς το κατά πόσο θα είναι εφικτή, τελικά, η αποπληρωμή των εν λόγω οφειλών στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα των 168 μηνών που καθορίστηκε, δηλαδή, με ορίζοντα αποπληρωμής τα 14 έτη. Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται 19 ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες με τις συνολικές οφειλές προς το κράτος να ανέρχονται στα €32,2 εκατ. Οι οφειλές αφορούν την παράλειψη καταβολής φορολογιών και κοινωνικών ασφαλίσεων, που αποτελούν ποινικά αδικήματα.

Τονίζεται ότι, η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση της δεν κατονομάζει τα 19 ποδοσφαιρικά σωματεία/ εταιρείες που οφείλουν στο κράτος €32,2 εκατ.

Οι διαπιστώσεις

Το Σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7/3/2018. Στη συνέχεια, ακολούθησαν σειρά σχετικών αποφάσεων, με τελευταία εκείνη, ημερομηνίας 18/5/2023. Σε σχέση με το εν λόγω Σχέδιο, που είναι και το πιο πρόσφατο, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει στην έκθεση της τα εξής:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 18/5/2023 ενέκρινε το «Νέο Σχέδιο 2023» το οποίο αφορά στην επέκταση της περιόδου κάλυψης του «Σχεδίου Αποπληρωμής Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων/Εταιρειών», το οποίο είχε εγκρίνει με απόφασή του στις 22/4/2021. Το νέο Σχέδιο προνοεί την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών της περιόδου 1/4/2021-31/3/2023 χωρίς την παραχώρηση πρόσθετων ελαφρύνσεων με τη μορφή απομείωσης σε τόκους και επιβαρύνσεις, καθώς και τη μείωση της περιόδου αποπληρωμής των οφειλών, από 180 μηνιαίες δόσεις που είχε καθοριστεί με προηγούμενη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου στις 11/1/2023 σε 168 μηνιαίες δόσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση για την παραχώρηση των πιο πάνω διευκολύνσεων τα εξής: Σε καμία περίπτωση τα ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες δεν θα δημιουργήσουν νέες οφειλές και ότι, τυχόν δημιουργία νέων οφειλών θα θέσει αυτόματα τα σωματεία/εταιρείες εκτός Σχεδίου.

2. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία από το Τμήμα Φορολογίας, το σύνολο των οφειλών για 19 ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες που εμπίπτουν στο νέο Σχέδιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 1/7/2007 – 31/3/2023, ανέρχεται σε €32.241.704. Οι οφειλές είναι πληρωτέες σε 168 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή με ορίζοντα αποπληρωμής τα 14 έτη. Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο, το συνολικό ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται στις €191.915 και η πρώτη δόση θα καταβαλλόταν στις 31/7/2023. Διαπιστώθηκε ότι, από τα 19 σωματεία/εταιρείες που είναι ενταγμένα στο νέο Σχέδιο, τα πέντε δεν κατέβαλαν καμία δόση. Επίσης, 14 από τα 19 σωματεία/εταιρείες έχουν, ήδη, δημιουργήσει νέες οφειλές, καταβλητέες από 1/4/2023 και μεταγενέστερα, συνολικού ύψους €828.789. Το σύνολο των εκκρεμοτήτων του νέου Σχεδίου, δηλαδή, των δόσεων που έπρεπε να είχαν καταβληθεί μέχρι 30/9/2023 και δεν καταβλήθηκαν καθώς και των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν, ανερχόταν σε €1.176.861.

Σοβαρές ανησυχίες

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει στην έκθεση της σοβαρές ανησυχίες ως προς το κατά πόσο η εφαρμογή του νέου Σχέδιου θα επιτύχει τον στόχο αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών καθώς από τον πρώτο κιόλας χρόνο εφαρμογής του, παρατηρείται ασυνέπεια εκ μέρους των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών.

Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει τις ανησυχίες της και ως προς τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες εντάσσονται νέες οφειλές στα εκάστοτε Σχέδια Αποπληρωμής παρόλο που στις προγενέστερες αποφάσεις τίθετο ως προϋπόθεση για την παραχώρηση διευκολύνσεων αποπληρωμής, ότι τα σωματεία/εταιρείες σε καμιά περίπτωση δεν θα δημιουργούσαν νέες οφειλές, και ότι σε τέτοια περίπτωση τα σωματεία/εταιρείες θα τεθούν εκτός Σχεδίου.

ΠΗΓΗ: Politis.com