Η ΑΕΚ Λάρνακας ενημερώνει:
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η “Εταιρεία”), θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Radisson Blu στην Λάρνακα, στον 16ο όροφο, την 20η Ιουνίου 2024, και ώρα 18:00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
1) Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2022.
2) Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2023.
3) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων
4) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2024.
5) Διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
6) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.