Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) για τα έτη 2021 και 2022, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, στην Έκθεση αυτή περιλαμβάνεται και ένα θέμα που διερευνήθηκε από την Υπηρεσία μας και που αφορά επόμενες χρονικές περιόδους, το οποίο προέκυψε μετά από καταγγελία. Από τον έλεγχο των πιο πάνω συναλλαγών δεν προέκυψαν ουσιώδη ευρήματα προς αναφορά. Για το θέμα της διερεύνησης της καταγγελίας αναφέρονται συνοπτικά τα πιο κάτω: Με βάση την καταγγελία, Λειτουργός της ΥΕΕ συμμετείχε στις δράσεις, στη διοίκηση και σε δημόσιες δραστηριότητες, συγκεκριμένης εταιρείας (Εταιρεία), και, για κάλυψη της παρανομίας, η σύζυγός του (αντί του ιδίου) εμφανίζεται ως διευθύντρια και ως κατέχουσα το 67% των μετοχών της Εταιρείας.

Η καταγγελία υποβλήθηκε από εταιρεία, που είναι ανταγωνίστρια της Εταιρείας, υπό μορφή διαμαρτυρίας αφού ο εν λόγω Λειτουργός μετείχε, εκ μέρους της ΥΕΕ ως αναθεωρητής, στο Συμβούλιο Θεώρησης Ποιότητας του έργου, το οποίο έχει ανατεθεί από συγκεκριμένο Υφυπουργείο στην καταγγέλλουσα εταιρεία και καλείτο να εκφράσει άποψη επί των παραδοτέων της, γεγονός που δημιουργούσε κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος. Ο εν λόγω Λειτουργός δεν διέψευσε τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν δημιουργείται οποιοδήποτε θέμα σύγκρουσης συμφέροντος αφού στις διάφορες επιτροπές που συμμετέχει, ενεργεί με συμβουλευτικό ρόλο.

Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου (Έφορος) παρείχε πλήρη κάλυψη στον Λειτουργό απαντώντας στον αρμόδιο Υφυπουργό, που είχε επίσης λάβει την καταγγελία και ζητούσε σχόλια, ότι, μεταξύ άλλων, η ΥΕΕ διατηρεί λεπτομερή αρχεία με την τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε παραβίαση από τον εν λόγω Λειτουργό, καθώς επίσης και ότι πρόκειται για εξαίρετο συνάδελφο, γνώστη του αντικειμένου του, ίσως ο μοναδικός στην Κύπρο. Επίσης, πληροφόρησε τον Υφυπουργό ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πώς διαθέτει τον προσωπικό του χρόνο ο συγκεκριμένος Λειτουργός.

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, ως Προέδρο Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου, αφού τον ενημέρωσε για τα πιο πάνω, εξέφρασε την έκπληξή της από τον χειρισμό που έτυχε η συγκεκριμένη καταγγελία από την Έφορο, η οποία όφειλε να διεξάγει, χωρίς καθυστέρηση, πειθαρχική διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας κατά του λειτουργού της, που συνοψίζεται στο ότι, χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα τη σύζυγό του, κατέχει και διευθύνει ιδιωτική εταιρεία με τεράστιο κύκλο εργασιών.

Τούτο, θα ήταν υποχρέωση της Εφόρου να πράξει εάν προΐστατο οποιασδήποτε υπηρεσίας, πόσο μάλλον της ΥΕΕ που αναμένεται να τηρεί πολύ πιο αυστηρά πρότυπα ηθικής δεοντολογίας. Αντί τούτου, υποβάθμισε το θέμα κατά ένα απαράδεκτο EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΕΕ/01/2024 2 τρόπο, συμπεριφορά που θα έπρεπε να διερευνηθεί κατά πόσο αρμόζει στο αξίωμα που κατέχει, λόγω της φύσεως των αρμοδιοτήτων της ή κατά πόσο συνιστά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Σημειώνεται ότι μετά την πιο πάνω επιστολή μας, και αφού στο μεταξύ στις 31.10.2023 ο αρμόδιος Υφυπουργός ενημέρωσε την Έφορο ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω εμπλοκή του εν λόγω λειτουργού στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα έργα του Υφυπουργείου του, η Έφορος αποφάσισε να μην αναθέτει στον υπό αναφορά λειτουργό την παροχή τέτοιων συμβουλευτικών υπηρεσιών ούτε και σε άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχετική απάντησή του, πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμμερίζεται τη θέση μας ότι ο χειρισμός του θέματος από την Έφορο είναι τέτοιος ώστε να πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη θέση ότι το θέμα θα έπρεπε να απασχολήσει το αρμόδιο όργανο, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΠΗΓΗ: Sigmalive.com