Ελπίδα για το τέλος του πολέμου!
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 21, 2022: Russia's President Vladimir Putin addresses the nation on the recognition of independence of the Donetsk and Lugansk People's Republics. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ñâîåãî îáðàùåíèÿ î ïðèçíàíèè íåçàâèñèìîñòè Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
Ειδήσεις χωρίς... Balla

Ελπίδα για το τέλος του πολέμου!

Fonbet Powers you up! Πάρε το Powerbank σου τώρα!

Αυτό που πριν από λίγες μέρες έμοιαζε απίθανο, πλέον είναι το επικρατέστερο σενάριο. Αύριο ή μεθαύριο ξεκινάει ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τα δεδομένα να έχουν αλλάξει.
Έγκυροι αναλυτές διαβλέπουν πίσω από τις κινήσεις των ηγετών των δυο χωρών διάθεση να βρεθεί κοινός τόπος και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες:
«Μόλις εκπονηθούν αμοιβαίες αντινομικές μορφές, θα προγραμματιστεί νέα συνάντηση, δηλαδή ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αύριο, μεθαύριο», σημείωσε σύμβουλος του Ζελένσκι στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, την Κυριακή.
Υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή μεταξύ των οποίων και οποίων και η στρατιωτική διευθέτηση. Είναι προφανές ότι και οι δυο πλευρές αναζητούν φόρμουλα για την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των στρατευμάτων.
Ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων αναμένεται να είναι ο πιο δύσκολος και αυτός που θα δώσει για πρώτη φορά την ελπίδα να δούμε λευκό καπνό μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων.

Related posts