Αφού ολοκληρώθηκε η Καταστατική Συνέλευση του σωματείου της Ομόνοιας στις στις 29 Μάϊου 2018  όπου υπερψηφίστηκε το δικαίωμα παραχώρησης του ποδοσφαιρικού τμήματος σε εταιρία, σειρά πήρε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκεί όπου πανηγυρικά τα μέλη ψήφισαν υπέρ και έδωσαν το ΟΚ στη Διοίκηση προχωρήσει σε συμφωνία με τον Σταύρο Παπασταύρου για διαχείριση της ομάδας ποδοσφαίρου.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν:
Ψήφισαν: 504
Υπέρ: 489 (97%)
Κατά: 10 (2%)
Αποχή: 5 (1%) 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΜΦΩΝΙΑΣ

-Η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 10 χρόνια, συν 5 χρόνια και ακολούθως άλλα 5 χρόνια.
Στη λήξη των 10 και των 15 χρόνων το σωματείο μπορεί να αγοράσει τις μετοχές του επενδυτή σε τιμή που καθορίζουν ελεγκτικά γραφεία. Η συμφωνία τερματίζεται στα 20 χρόνια και το σωματείο παίρνει χωρίς αντάλλαγμα το ποδοσφαιρικό τμήμα.
-Σύσταση εταιρείας, 9 μέλη, τα έξι θα είναι άτομα από την εταιρεία και τρία από το σωματείο.
-Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 6.5 εκατομμύρια.
Ημερομηνίες καταβολής: 31.5.18 1.5 εκατομμύρια, 10.6.18 1.5 εκατομμύριο, 31.12.18 0.5 εκατομμύριο, 10.6.19 1.5 εκατομμύριο  &31.12.19 1,5 εκατομμύριο.
-Δέσμευση εταιρείας και μετόχων ότι σε τρία χρόνια προσφέρουν σε μέλη και φίλους του σωματείου ποσοστό μέχρι 40% του μετοχικού κεφαλαίου σε νέα έκδοση ή δικών τους μετοχών σε αγοραία αξία.
-Οικονομικό όφελος σωματείου 1.5 εκατομμύριο μέχρι 31/5/18 για εξόφληση άμεσων υποχρεώσεων. Σταδιακή αποπληρωμή 9 εκατομμυρίων 614 χιλιάδων εντός 5 χρόνων. Εάν μέχρι 31/12/23 είτε με τη βοήθεια του σωματείου είτε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας μειωθεί το ποσό, τότε το σωματείο δικαιούται ολόκληρο το ποσό εξοικονόμησης για το πρώτο 1.5 εκατομμύριο και ακολούθως το 50% της εξοικονόμησης.
-Πληρωμή στο σωματείο δόσεων, σύνολο οφέλους 3.374 εκατομμύρια για 15 χρόνια, 5% στις πωλήσεις προϊόντων, σύνολο τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σε 15 χρόνια, 10% από έσοδα συμμετοχής σε ομίλους ή έσοδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αναγνώριση ποσού 1.535 εκατομμυρίων που προεισπράχθηκε από μελλοντικά έσοδα. Συνολικά για 10 χρόνια το σωματείο θα πάρει 11.3 εκατομμύρια, στα 15 χρόνια 16.5 εκατομμύρια και στα 20 χρόνια 20.3 εκατομμύρια.
Διασφάλιση σωματείου. Ελάχιστο μπάτζετ 4 εκατομμύρια. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός με εγγύηση μετόχων πως θα καλύψουν υπερβάσεις με ιδίους πόρους. Δεν θα μεταφέρονται χρέη σε επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά.
Πρόωρη διακοπή συμβολαίου. Προεξόφληση εξόδων μέχρι 31/5 της τρέχουσας χρονιάς τερματισμού. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας καλύπτονται από την ίδια.
-Ο μέτοχος εγγυάται προσωπικά όλες τις κύριες υποχρεώσεις της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνία πώλησης. Σε περίπτωση πώλησης μετοχών οι νέοι κύριοι μέτοχοι με πάνω του 10% προσφέρουν προσωπικές εγγυήσεις.
Ο Μέτοχος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πωλήσει μέχρι 20% του ποσοστού του σε συγγενείς και δικά του πρόσωπα νοουμένου πως πληρούν κριτήρια που θέτει το σωματείο. Απαγορεύεται να πωλήσει πριν τα 3.5 χρόνια. Τίθενται αυστηρά κριτήρια και παραβίαση τους δίνει το δικαίωμα στο σωματείο για παύση συμβολαίου. Απαγορεύεται πώληση μετοχών σε άτομα συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα με άλλες ομάδες, πολιτικά πρόσωπα και άτομα χωρίς λευκό ποινικό μητρώο.
Εντός 2 ετών το σωματείο και η εταιρεία μπαίνουν σε συζητήσεις με σκοπό την ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου. Το σωματείο και η εταιρεία θα μπουν σε συζητήσεις για ανάπτυξη του Ηλίας Πούλλος. Οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις ή αναπτύξεις ανήκουν στο σωματείο. Η εταιρεία απέχει από πράξεις αντίθετες με την ιδέα και το καταστατικό του σωματείου.
-Η εταιρεία σέβεται το έμβλημα τον ύμνο και τα χρώματα του σωματείου.
-Η εταιρεία δεν μπορεί να τοποθετηθεί σχετικά με πολιτικά ζητήματα, πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων.
-Η εταιρεία δεσμεύεται πως θα σέβεται το καταστατικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της ΟΥΕΦΑ.
-Ο αντιπρόσωπος στη ΚΟΠ διορίζεται από το σωματείο με τη σύμφωνο γνώμη της εταιρείας.