Χουβαρντάς το κράτος: Φοροαπαλλαγές ύψους €408.2 εκατ.

Στα €408,2 εκατ. ήταν το ύψος των φορολογικών κινήτρων που παρείχε το κράτος και τα οποία αξιοποίησαν 457.588 φορολογούμενοι τα φορολογικά έτη 2016 και 2017. Ουσιαστικά πρόκειται για φορολογικές δαπάνες και αφορούν στο κόστος που έχει το κράτος από την παραχώρηση εκπτώσεων, τη μείωση και την απαλλαγή από τον φόρο, την επιστροφή φόρων, καθώς και από την επιβολή μειωμένων φορολογικών συντελεστών.

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ανάλυσης Φορολογικών Δαπανών, φαίνεται ότι από τους 474 χιλ. και πλέον φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έλαβαν φοροεκπτώσεις, οι 12.003 περιπτώσεις αφορούν ΦΠΑ ύψους €159 εκατ.

Στην έκθεση καταγράφονται 16 περιπτώσεις φορολογικών δαπανών που ίσχυσαν την 30ή Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά 454.621 φυσικά πρόσωπα επωφελήθηκαν φορολογικών απαλλαγών και μειώσεων φόρων ύψους €220,2 εκατ. από τον φόρο εισοδήματος ως εξής:
– Σχεδόν 300 χιλ. φορολογούμενοι διεκδήκησαν εκπτώσεις ύψους €118 εκατ. από τον φόρο εισοδήματος, για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), σε άλλα ταμεία, καθώς και σε ασφάλειες. Η συνολική έκπτωση περιορίζεται στο 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ από του χρόνου η έκπτωση θα είναι το 1/5 του εισοδήματος.

 

-Από την απαλλαγή μισθού από την πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία επωφελήθηκαν φόρων €20 εκατ. 5.036 φορολογούμενοι. Το ποσό των €15,4 εκατ. είναι η απαλλαγή του 50% από τον φόρο εισοδήματος που έτυχαν golden boys με ετήσιους μισθούς άνω των €100 χιλ. που ήρθαν από το εξωτερικό στην Κύπρο για να εργαστούν. Το υπόλοιπο ποσό των €4,6 εκατ. είναι η φορολογική δαπάνη για τους φορολογούμενους με εισόδημα κάτω των €100 χιλ.

 

– Άλλοι 184.048 φορολογούμενοι διεκδικούν φοροεκπτώσεις €11,5 εκατ., λόγω των δωρεών που έκαναν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα αλλά και των συνδρομών σε συντεχνίες.

 

– Συνολικά 7.219 φορολογούμενοι διεκδικούν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για συντάξεις ύψους €24 εκατ.
-Εκπτώσεις 20% από εισοδήματα που προκύπτουν από ενοίκια διεκδικούν 23.499 φορολογούμενοι. Η φορολογική έκπτωση είναι €24 εκατ.

 

-Άλλοι 44 φορολογούμενοι που επένδυσαν σε καινοτόμες επιχειρήσεις διεκδίκησαν έκπτωση €100 χιλ. από τον φόρο.

 

-Φοροεκπτώσεις €600 χιλ. έλαβαν 4.880 φορολογούμενοι για εισφορές σε πολιτικά κόμματα.

 

-Φοροεκπτώσεις ύψους €40 εκατ. από τον φόρο εισοδήματος έλαβαν και 416 εταιρείες.
Επίσης σε 5.518 φορολογούμενους με εισοδήματα κάτω των €12 χιλ. επιστράφηκε έκτακτη εισφορά για την άμυνα ύψους €2 εκατ.
Σε σχέση με τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, 2 χιλ. φορολογούμενοι είχαν εφάπαξ αφαιρέσεις από το φορολογητέο κέρδος που δημιουργείται επί της πώλησης ακινήτου ύψους €5 εκατ.
Το κόστος για το κράτος από τις ελαφρύνσεις από τον ΦΠΑ ήταν €159 εκατ. Συγκεκριμένα σε 2.824 φορολογούμενους επιβλήθηκε μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% για την απόκτηση της κύριας κατοικίας στη Δημοκρατία, ύψους €120 εκατ. Άλλοι 9.179 φορολογούμενοι έλαβαν απαλλαγές από τον φόρο ύψους €39 εκατ. για εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για διπλωματικές και προξενικές Αρχές, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς.