Κατηγορείτο για ρουσφέτι, αλλά έγινε διευθυντής

Η ύπαρξη δεδομένων που αφορούν ποινική ή πειθαρχική διαδικασία, εναντίον δημόσιου υπαλλήλου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στο πλαίσιο εξέτασης του κριτηρίου που αφορά την «ακεραιότητα χαρακτήρα».

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη απόφαση του Εφετείου, το οποίο επικύρωσε απόφαση με την οποία ακυρώθηκε ο διορισμός, το 2011, του διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η έφεση ασκήθηκε από τη Δημοκρατία, η οποία υποστήριζε ότι ορθά η ΕΔΥ κατά τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης δεν ασχολήθηκε με το κριτήριο του «ακέραιου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τα γεγονότα, δύο χρόνια πριν τη λήψη της απόφασης της ΕΔΥ, ο Γενικός Εισαγγελέας πληροφόρησε την Επιτροπή ότι «ζήτησε τη διενέργεια ανάκρισης για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από τον εν λόγω υποψήφιο για προαγωγή, σε σχέση με «ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις για διορισμούς (ρουσφέτι) στο Υπουργείο Γεωργίας».

Μάλιστα, με νέα επιστολή, αρκετούς μήνες πριν την απόφαση προαγωγής, πληροφόρησε τόσο την Αν. Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, η οποία συνέστησε για προαγωγή τον συγκεκριμένο υποψήφιο, όσο και την ΕΔΥ, ότι από τη μελέτη του σχετικού φακέλου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται μαρτυρία, η οποία δικαιολογεί την ποινική δίωξη του εν λόγω υποψηφίου για κατάχρηση εξουσίας.

Το Εφετείο, εξετάζοντας τα δεδομένα της υπόθεσης, υπέδειξε πως «όταν η θέση είναι υψηλά στην ιεραρχία, το δημόσιο συμφέρον απαιτεί να πληρωθεί από άτομο ακέραιου χαρακτήρα. Το τεκμήριο δε κατοχής συγκεκριμένου προσόντος είναι μαχητό και είναι δυνατόν να καταρριφθεί με βάση τα ισχύοντα κατά τον ουσιώδη χρόνο γεγονότα, τα οποία άπτονται της συμπεριφοράς και διαγωγής ενός εκάστου των υποψηφίων».

Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι κατά τη διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου υποψηφίου «η ΕΔΥ και η διευθύντρια δεν αναζήτησαν ή εξέτασαν οποιοδήποτε στοιχείο, είτε από τους διοικητικούς φακέλους είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα, ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω το ζήτημα για να βεβαιωθούν ή να ελέγξουν ό,τι συναρτάται με την κατοχή του εν λόγω προσόντος».

Υπεδείχθη, παράλληλα, ότι «η διεξαγωγή δέουσας έρευνας ως προς το εν λόγω προσόν, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, ανεξαρτήτως και χωρίς να εκφράζουμε τελική κρίση ως προς την υποχρέωση διεξαγωγής πειθαρχικής έρευνας ή διορισμού ερευνώντος λειτουργού, ουδόλως θα έπληττε ή πλήττει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το τεκμήριο αθωότητας πριν να επέλθει, όπως και επήλθε, η καταδίκη του προαχθέντος. Η ΕΔΥ εσφαλμένα έκρινε ότι δεν της επιτρεπόταν να διερευνήσει ή να αιτιολογήσει με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία και δεδομένα ή έστω να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν σε αποστασιοποίησή της από το ζήτημα». Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι η παράλειψη εξέτασης και στάθμισης του κατά πόσον οι υποψήφιοι ήταν «ακέραιου χαρακτήρα» καθιστούσε την προσβαλλόμενη προαγωγή τρωτή.